Search Suggest

Mengupas Tugas dan Tanggungjawab ACRA

ACRA

ACRA, atau Accounting and Corporate Regulatory Authority, merupakan badan pengawalseliaan korporat dan perniagaan Singapura yang memainkan peranan penting dalam memastikan kepatuhan syarikat dan perniagaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tugas dan tanggung jawab ACRA serta peranannya dalam mengawal selia sektor korporat dan perniagaan di Singapura. Baca artikel sebelum ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sejarah ACRA, perbincangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. 

Tugas Utama ACRA

Pendaftaran Syarikat dan Perniagaan

Salah satu tugas utama ACRA adalah mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Singapura. Melalui sistem pendaftaran atas talian BizFile+, pemilik syarikat dan perniagaan dapat mendaftarkan entiti perniagaan mereka dan menguruskan urusan yang berkaitan dengan perniagaan.

Pengawasan dan Penguatkuasaan

ACRA bertanggungjawab untuk mengawasi sektor korporat dan perniagaan di Singapura dan memastikan syarikat dan perniagaan mematuhi undang-undang yang berlaku. ACRA melakukan pemeriksaan dan audit secara berkala untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan.

Tanggungjawab ACRA dalam Tadbir Urus Korporat

Meningkatkan Amalan Tadbir Urus Korporat

ACRA memainkan peranan penting dalam meningkatkan amalan tadbir urus korporat di Singapura. ACRA menyediakan garis panduan dan sumber untuk membantu syarikat dan perniagaan memahami dan melaksanakan amalan tadbir urus yang baik.

Pengawasan Pengarah dan Pemegang Saham

ACRA bertanggungjawab untuk mengawasi pengarah syarikat dan pemegang saham dalam menjalankan tanggungjawab mereka. ACRA memastikan pengarah dan pemegang saham mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Akta Syarikat.

Penguatkuasaan dan Penegakan Undang-Undang

Tindakan Penguatkuasaan

Jika syarikat atau perniagaan didapati melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, ACRA mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan penguatkuasaan, seperti menjalankan penyiasatan, pendakwaan, dan mengenakan penalti. Baca artikel sebelum ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Perkembangan Undang-Undang ACRA, perbincangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. 

Kerjasama Antarabangsa

Salah satu aspek penting dalam tugas dan tanggungjawab ACRA adalah kerjasama antarabangsa. Dalam era globalisasi ini, peranan ACRA sebagai badan pengawalseliaan korporat dan perniagaan di Singapura bukan sahaja terbatas pada skop nasional tetapi juga melibatkan kerjasama dengan badan pengawalseliaan serantau dan global.

Pertukaran Maklumat dan Latihan

ACRA bekerjasama dengan badan pengawalseliaan dari negara lain dalam pertukaran maklumat dan latihan. Kerjasama ini memungkinkan ACRA untuk mempelajari amalan terbaik dari badan pengawalseliaan lain dan mengadaptasi amalan tersebut ke dalam kerangka pengawalseliaan di Singapura. Selain itu, kerjasama antarabangsa juga membolehkan ACRA untuk menyampaikan kepakaran dan pengetahuan mengenai tadbir urus korporat dan perniagaan di Singapura kepada pihak lain.

Penegakan Bersama dan Penyelarasan Peraturan

ACRA juga bekerjasama dengan badan pengawalseliaan antarabangsa dalam penegakan bersama dan penyelarasan peraturan. Kerjasama ini memastikan kepatuhan syarikat dan perniagaan di Singapura terhadap peraturan antarabangsa, terutamanya dalam hal seperti penggulungan syarikat lintas sempadan, perpindahan keuntungan, dan penghindaran cukai.

Forum Antarabangsa dan Kerjasama Serantau

ACRA aktif dalam menyertai forum antarabangsa dan kerjasama serantau, seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Forum Pengawalseliaan Korporat Asia-Pasifik (APRCF). Melalui penyertaan dalam forum-forum ini, ACRA dapat berkongsi pengalaman dan amalan terbaik dengan badan pengawalseliaan dari negara lain serta meningkatkan tadbir urus korporat dan perniagaan di peringkat serantau dan global.

Dengan mengukuhkan kerjasama antarabangsa, ACRA dapat memastikan Singapura terus menjadi pusat perniagaan yang menarik dan kompetitif di peringkat global. Peningkatan kerjasama ini juga membantu ACRA dalam menghadapi cabaran yang timbul dari globalisasi, teknologi, dan perkembangan ekonomi, serta memastikan Singapura mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mencapai kecemerlangan dalam tadbir urus korporat dan perniagaan.